این پرنده که حسابی گیج شده بود بال زد و روی نرده مقابل نشست آنجا هم کمی تردمیل زد بعد ناگهان تصمیم گرفت تا به موقعیت اولیه خود بازگردد و در نهایت مجبور شد روی نرده متحرک بنشیند و اینبار به سمت بالا صعود کند.